HỖ TRỰC TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

LK WEBSITE GIÁO DỤC

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018

Thứ hai - 25/09/2017 09:23 | Số lần đọc: 97
Thực hiện công văn số 236/PGDDT-THCS ngày 7/9/2017 của Phòng GD ĐT Đức Thọ “V/v Hướng dẫn Xây dựng kế hoạch giáo dục cấp THCS năm học 2017-2018” .
PHÒNG GD&ĐT ĐỨC THỌ
TRƯỜNG THCS THANH DŨNG
 
   
Số:        /KHGD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                Đức Thanh, ngày 11 tháng 9  năm 2017
 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 - 2018

 
 Thực hiện công văn số 236/PGDDT-THCS ngày 7/9/2017 của Phòng GD ĐT Đức Thọ “V/v Hướng dẫn Xây dựng kế hoạch giáo dục cấp THCS năm học 2017-2018” .
   Căn cứ Chỉ thị  số 2699/ CT-BGD ĐT ngày 8/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GD ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục.
   Căn cứ văn bản số 1302/ SGDĐT-GDPT của Sở GD ĐT Hà Tĩnh “ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp THCS  năm học 2017-2018”.  Công văn số 235/PGDDT-THCS v/v Hướng dẫn nhiệm vụ cấp THCS năm học năm học 2017-2018 .
    Căn cứ nhiệm vụ và tình hình thực tế của nhà trường năm học 2017-2018 .
Trường THCS Thanh Dũng xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2017-2018 như sau :
PHẦN A.
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I. Bối cảnh năm học: Cùng với thực hiện nhiệm vụ chung của toàn ngành .  Năm học 2017-2018, trường THCS Thanh Dũng trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn quốc gia, đối chiếu với 5 tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia, trường THCS Thanh Dũng còn yếu và thiếu về cơ sở vật chất  đây là khó khăn, thách thức với nhà trường và cấp ủy chính quyền các địa phương liên quan . Tuy vậy với quyết tâm cao và đã xác định lộ trình, nhà trường quyết tâm phấn đấu đáp ứng yêu cầu theo quy định để đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2017-2018.
  II.Quy mô
 1. Tổng số học sinh, số lớp :
HS/L Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Cộng
SHS 122 124 115 130    491
SL 4 4 4 4 16
 
2. Đội ngũ
                                             Giáo viên Đội Q Lí HC  
Tổng
CBGV
Toán ,lí,tin Sinh ,hóa Văn sử,GD Địa NN Nhạc Họa Công nghệ Thể dục Cộng Tỉ lệ
11 3 9 1 3 2 1 1 2 33 2,06 1 2 4 40
 
3. Cơ sở vật chất.
         - Còn thiếu nhà học bộ môn, đang lập dự toán thiết kế chờ phê duyệt .
         - Khuôn viên cần chỉnh trang thêm.
         - Thiết bị dạy học chưa đảm bảo cần bổ sung
         - CSVC khác tương đối tốt, đáp ứng yêu cầu .
II. Thuận lợi
Cấp ủy chính quyền các địa phương liên quan, đặc biệt là  xã Đức Thanh địa phương chủ quản hết sức quan tâm chăm lo cho phong trào giáo dục nói chung và trường THCS Thanh Dũng nói riêng.
Phụ huynh của nhà trường hết sức tin tưởng và đồng hành có trách nhiệm, hiệu quả cao trong giáo dục học sinh và tăng cường CSVC cho nhà trường .
            Đội ngũ CBGV đại bộ phận ý thức trách nhiệm cao, năng lực chuyên môn vững vàng, tận tụy với nhiệm vụ được giao .
           Học sinh của nhà trường là con em của những địa phương có truyền thống hiếu học,  nhiều em chăm ngoan học giỏi ...
            III. Khó khăn
   Đức Thanh, Đức Dũng là những địa phương thuần nông, đời sống, mức thu nhập của nhân dân nhìn chung còn thấp . Kinh tế địa phương phát triển chậm, thu ngân sách chưa đáp ứng yêu cầu nên việc quan tâm đầu tư CSVC cho nhà trường là một cố gắng hết sức to lớn .
  Năm học 2017-2018  học sinh con hộ nghèo 47 em, hộ cận nghèo 148 em chiếm tỉ lệ cao nhất huyện, có 33 em con mồ côi cha hoặc mẹ, 07 em học sinh tàn tật .
    30% CBGV khoảng cách đến trường trên 10km, một số thầy cô sức khỏe yếu, ốm đau bệnh tật . .. Là trường khó khăn song tỉ lệ giáo viên trên lớp thấp thua nhiều so mặt bằng chung của các trường THCS trong cụm .
     Là trường THCS duy nhất của huyện nhà chưa đạt chuẩn quốc gia mà nguyên nhân duy nhất là CSVC chưa đáp ứng yêu cầu 
PHẦN B.
NỘI DUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
 I. Mục tiêu:
  1. Mục tiêu tổng quát
   1.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương; Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII); gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
  1.2. Thực hiện tốt các nội dung đổi mới giáo dục và đào tạo với cách làm cụ thể, sáng tạo, hiệu quả và phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường .
  1.3. Nâng cao chất l­ượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý .
  1.4. Tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý giáo dục; ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phư­ơng pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường.
  1.5. Tăng cường nền nếp, kỉ cương trường học. Đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ trường học. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm định chất lượng .
  1.6. Thực hiện nghiêm túc công tác tài chính, huy động các khoản thu từ phụ huynh, học sinh đúng quy định.
  1.7. Đẩy mạnh công tác Xã hội hoá giáo dục nhằm thu hút mọi nguồn lực xây dựng CSVC trường học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tham gia tích cực, có hiệu quả  phong trào xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn các xã liên quan và huyện nhà
   2. Mục tiêu cụ thể
   2.1. Về cơ sở vật chất, cảnh quan
    Tiếp tục tham mưu tăng cường CSVC đẩy mạnh hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục tìm kiếm nguồn lực đầu tư để CSVC nhà trường hoàn thành đúng kế hoạch . Trước mắt phấn đấu đưa nhà hiệu bộ gần 2,5 tỉ đồng vào sử dụng chậm nhất đầu tháng 10/2017 . Thúc đẩy tiến độ triển khai nhà học bộ môn  trên 6,5 tỉ VNĐ .
    Cải tạo cảnh quan, quy hoạch hệ thống thoát nước, sân chơi bãi tập, tu sửa công trình vệ sinh học sinh, trang trí lớp học ... đảm bảo  chất lượng và thẩm mĩ .
  2.2. Về các đoàn thể
   Kiện toàn, cũng cố các tổ chức đoàn thể, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động thiết thức hiệu quả góp phần cùng nhà trường hoàn thành chất lượng cao nhiệm vụ năm học .
    2.3. Về đội ngũ
     Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác  quản lí của BGH . Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, nâng cao chất lượng đội ngũ,  chú trọng  hoạt động dạy học và quản lí qua trang mạng "Trường học kết nối".
     Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.
        Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học .
   2.4. Về học sinh
    Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm chăm lo giáo dục đạo đức, tình yêu thương, giáo dục kỹ năng sống, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh .
     Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh; động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật theo Công văn số 3486/BGDĐT-GDTrH ngày 9/8/2017 của Bộ GDĐT.
    Xây dựng, phát triển và sử dụng hiệu quả tủ sách lớp học, phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" và phát triển văn hóa đọc gắn với xây dựng câu lạc bộ khoa học trong  nhà trường.
II. Các nhiệm vụ giáo dục
 1. Công tác quản lý
  - Tăng cường công tác quản lý , rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp phù hợp với chuyên môn đào tạo, năng lực thực tế, ý thức trách nhiệm  của CBGV  nhằm phát huy cao nhất hiệu quả công tác .
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.
2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho giáo viên và học sinh.
    Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương; Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII); gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
3. Nâng cao chất lượng dạy học và bồi dưỡng đội ngũ .
 3.1.Xây dựng và ban hành PPCT đảm bảo chuẩn kiến thức kỷ năng, phù hợp  thực tế . Chương trình triển khai thực hiện sau khi đồng chí phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn (được hiệu trưởng ủy quyền) phê duyệt .
 3.2. Phê duyệt kế hoạch tổ/nhóm chuyên môn (chú ý các nội dung: Dạy học theo chủ đề tích hợp, chuyên đề tổ,… )
    Thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu năm học sau khi Kế hoạch giáo dục của nhà trường được phòng phê duyệt và thông qua Hội nghị CB-CC-VC đầu năm học , các tổ nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch của tổ mình sát đúng với nhiệm vụ chung của ngành, của nhà trường và hoàn cảnh thực tế của tổ . Kế hoạch của tổ phải trình  và được lãnh đạo nhà trường duyệt đúng quy định .
3.3.Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các câu lạc bộ
 Hoạt động  trải nghiệm sáng tạo phải được quan tâm đúng mức trong năm học 2017- 2018, phù hợp thực tế hoàn cảnh địa phương, phụ huynh và được phụ huynh đồng tình ủng hộ vì đây là một hoạt động cần thời gian và có kinh phí phù hợp. song rất thiết thức trong giáo dục toàn diện học sinh
   Xây dựng ít nhất 05 câu lạc bộ :
      - Câu lạc bộ dân ca ví dặm
      - Câu lạc bộ những người yêu thể thao
      - Câu lạc bộ toán học
      - Câu lạc bộ văn học ( Phát huy hiệu quả tủ sách phụ huynh)
      - Câu lạc bộ tiếng Anh
 3.4 . Nâng cao chất lượng đại trà và dạy ôn tập cho học sinh lớp 9
     Giữ vững  và nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn .
 Ngay từ đầu năm học chuyên môn  chỉ đạo triển khai thống kê số học sinh cần phải bổ sung kiến thức ở các môn cụ thể để xây dựng kế hoạch phụ đạo cho các em. Nâng cao chất lượng dạy học để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng đại trà . Bên cạnh đó nhà trường chọn lựa và có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp hoàn cảnh với học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu, tiếp tục phấn đấu là trường ở tốp đầu về chất lượng đại trà cũng như chất lượng mũi nhọn của huyện .
     Đảm bảo hiệu quả ôn tuyển sinh, giữ  vững vị trí tuyển sinh tốp đầu của các trường THCS  trong  huyện  và toàn tỉnh .
 3.5.Tham gia các cuộc thi .
 Tham gia có chất lượng khá trở lên tất cả các cuộc thi do ngành và cấp trên tổ chức
 * Của giáo viên (các cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp, Hội thi GVDG cấp huyện/ tỉnh,…)
   - Giáo viên giỏi Tỉnh: 03 đ/c đăng ký dự thi ( Nguyễn Xuân Nam môn Toán; Dương Hoài Thanh môn Tiếng Anh; Nguyễn Huy Hảo môn Địa lí )
    - Giáo viên giỏi Huyện: 12 đ/c đăng ký dự thi ( 36%).
    - Dạy học theo chủ đề tích hợp , ít nhất có 3 giáo án dự thi cấp huyện...
* Của học sinh
    - Học sinh giỏi Tỉnh và tương đương : 07 em
    - Học sinh giỏi huyện và tương đương : 150 lượt em
    - STKHKT :  03 sản phẩm thi cấp huyện
    - VDKTLM.... : 03 sản phẩm dự thi cấp huyện
  3.6.Kế hoạch thao giảng
     Thao giảng 2 đợt/ năm học . Đợt 1 từ 15 tháng 10/2017 đến 20/11/2017 ; Đợt 2 từ  3/2/2018 đến 26/3/2018 ( 100% giáo viên tham gia )
  3.7. Sinh hoạt tổ chuyên môn .
 Nghiêm túc theo quy định của điều lệ mỗi tháng ít nhất 2 lần và đảm bảo chất lượng theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ngành “ Nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; thực hiện Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 và Công văn số 141/BGDĐT- GDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ GDĐT trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên "nghiên cứu bài học" và đánh giá giờ dạy của giáo viên” .
  4. Giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh
   Đây là nhiệm vụ quan trọng, nhà trường quan tâm từ đầu năm học đặc biệt với học sinh lớp cuối cấp . Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh ở trong và ngoài nhà trường. Cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của thị trường lao động, nhằm định hướng các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, phục vụ nhu cầu của địa phương.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục hướng nghiệp . Đổi mới phương pháp và hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, đáp ứng mục tiêu phân luồng học sinh sau THCS.
 5. Phát triển giáo dục thể chất, y tế trường học
   Coi trọng giáo dục thể chất chính khóa, đầu tư CSVC để nâng cao hiệu quả chất lượng bộ môn GDTC .
    Chăm lo sức khỏe cho học sinh, CBGV, hiện nhà trường không có cán bộ y tế học đường nên rất khó khăn .
  6. Công tác duy trì PCGD THCS.
     Cũng cố BCĐ, tiến hành điều tra, xử lí kết quả điều tra phổ cập đúng tiến độ . Nâng cao chất lượng phổ cập THCS trên địa bàn
 7. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
  Kiện toàn BCĐ, xây dựng kế hoạch , thực hiện nghiêm túc theo quy định , thu thập số liệu, xử lí thông tin khi hội đủ điều kiện trình cấp trên xem xét đánh giá
8.  Sử dụng CSVC, thiết bị dạy học, xây dựng  trường chuẩn quốc gia.
   Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo qui định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...
   Phấn đấu hoàn thành các yêu cầu về CSVC để trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2017-2018.
9.   Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí
 Thực hiện nghiêm túc, xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí hợp lí, tiết kiệm chi . Đảm bảo quy chế dân chủ, minh bạch, công khai và coi trọng quyền lợi của CBGV
  10. Công tác kiểm tra nội bộ
    Kiện toàn BCĐ, xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp . Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.     
     - Kiểm tra chuyên đề thực hiện theo kế hoạch hàng tuần  .
     - Kiểm tra toàn diện tiến hành theo kế hoạch hàng tháng bảo đảm ít nhất 30 % giáo viên được kiểm tra toàn diện trong năm học.
 11. Hoạt động của trang thông tin điện tử trường
   Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn; quản lí kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng .
  Xây dựng kế hoạch và nhập số liệu vào hệ thống EMIS theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu.
  Nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của nhà trường  
 12.  Công tác thi đua, khen thưởng
  12.1. Lượng hóa các nội dung thực hiện  để có kết quả đánh giá sát đúng.
  12.2. Theo dõi đánh giá các mặt công tác của CBGV được phân công cụ thể :
   - Theo dõi ngày công và kỷ luật lao động: Đ/c Hiệu trưởng
   - Theo dõi chuyên môn: Đ/c: Phó Hiệu trưởng
   - Theo dõi hoạt động ngoài giờ và công tác đoàn thể: Đ/c Phó HT, đ/c cấp ủy viên và các đ/c phụ trách đoàn thể
   - Tổ chuyên môn theo dõi đánh giá các nội dung do tổ quản lý.
   - Cuối tháng sơ kết : Căn cứ điểm đạt, đánh giá xếp loại CBGV
   - Cuối kỳ, cuối năm học trên cơ sở điểm đạt hàng tháng và những đóng góp xuất sắc khác nếu có của CBGV, hội đồng thi đua nhà trường xem xét, xếp loại công chức, viên chức và danh hiệu thi đua theo quy định .
  * . DANH HIỆU VÀ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
    A. TẬP THỂ:
    - Trường đạt chuẩn quốc gia chậm nhất trong năm học 2017- 2018
    - Chi bộ trong sạch vững mạnh
    - Công đoàn vững mạnh
    - Đoàn - Đội: Tốt
    - Hội chữ thập đỏ: Tốt
    - Tập thể lao động giỏi: 5( XS 3 )
    - Lớp tiên tiến: 16/16 ( trong đó TTXS: 7)
    - Phổ cập GD THCS Vững chắc
       B. CÁ NHÂN:
     a. Cán bộ giáo viên:  
      - Lao động Tiên tiến:  80-85% CBGV; - CSTĐ cấp cơ sở : 6
      - Giáo viên giỏi Tỉnh: 2;  - Giáo viên giỏi Huyện: 10.
      b. Học sinh:
     * Xếp loại HK
     - Loại tốt: > 80% ; Loại Khá: < 19%; Lọaị TB: < 1%
     *  Xếp loại Học lực
        - Loại Giỏi: >8% ;          - Loại Khá: >45%
        - Loại TB: <44 % ;          - Loại Yếu, kém: < 3%
        - Học sinh giỏi Tỉnh: 05;  - Học sinh giỏi Huyện: 150  lượt em.
        - Lên lớp thẳng: 98%.;     - Đậu tốt nghiệp THCS: 99%;
        - Tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở tốp 20 /151 trường THCS toàn tỉnh.                            
   12.3. Thực hiện chế độ thưởng cho CBGV và HS lấy hiệu quả làm cơ sở chính.     
        Trích 1 nguồn kinh phí phù hợp để khen thưởng động viên kịp thời CBGV, học sinh có thành tích cao trong công tác để khích lệ phong trào.
      - Thưởng định kỳ theo quy chế chi tiêu nội bộ .
      - Thưởng đột xuất với các thành tích đột xuất theo đề nghị của phụ trách các lĩnh vực mà hiệu trưởng thấy cần thiết.
PHẦN C.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Phân công nhiệm vụ (BGH, các tổ chức, đoàn thể, cán bộ giáo viên)
                                                ( Có văn bản kèm theo )
II. Kế hoạch hoạt động từng thán
 Thời gian Nội dung thực hiện  Điều chỉnh
 
 
 
 
Tháng 8/2017
- Họp HĐSP đầu năm học.
- Chuẩn bị CSVC cho năm học mới.
- Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.
- Tựu trường vào 25/8/2017, tổ chức học tập nội quy, quy chế, hoạt động đầu năm của nhà trường.
- Học tập Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của các cấp
- Tham gia học chính trị đầu năm học.
- Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó
- Kiểm kê tài chính năm 2016 .
- Phân công chủ nhiệm lớp và công tác giảng dạy cho giáo viên .
 
Tháng 9/2017 - Khai giảng năm học mới.
- Ổn định sĩ số các lớp, kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 6, cập nhật danh sách học sinh vào SMats
- Các tổ chuyên môn sinh hoạt, lên kế hoạch hoạt động chuyên môn trong năm học (cần cụ thể đến từng tháng về nội dung chính trong hoạt động chuyên môn).
- Triển khai điều tra phổ cập trên địa bàn .
- Tuyển chọn, bồi dưỡng HS giỏi các môn khối 9
- Triển khai dạy Tiếng Anh 1 lớp 6 theo chương trình 10 năm
- Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2017-2018
- Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức , viên chức.
- Họp GVCN các lớp.
-  Hội nghị Hội CMHS lần thứ nhất.
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách chuyên môn.
 
Tháng 10/2017 - Tăng cường hoạt động Đội
- Tiếp tục triển khai các chuyên đề và tổ chức thao giảng, dự giờ các bộ môn về “Đổi mới phương pháp dạy học” theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập, phát huy tính chủ động sáng tạo và năng lực tự học của học sinh và đổi mới cách đánh giá , kiểm tra.
- Ổn định nề nếp, nâng cao chất lượng dạy học . Tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém .
- Hoàn thành công tác Phổ cập đón kiểm tra .
- Đại hội Liên Đội năm học 2017-2018
- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng Cấp trường
- Triển khai công tác KĐCL
- Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2017).
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 11/2017
- Tháng trọng tâm học kỳ I, nâng cao chất lượng dạy học.
- Tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục, tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho học sinh; các hoạt động của CBGV chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
- Tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp trường.
- Khảo sát chất lượng giữa kỳ I đề chung của Phòng theo hướng dẫn .
- Chấm chọn, nộp SKKN dự thi GVG huyện
- Hướng dẫn hoàn chỉnh các SP dự  thi KHKT .
- Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện
- Đón kiểm tra, thanh tra của Phòng, Sở
- Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018
 
Tháng 12/2017 - Tháng trọng tâm của học kỳ I, nâng cao chất lượng dạy học.
- Tổ chức đợt thi đua chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12.
- Gặp mặt cựu quân nhân trong nhà trường..
- Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy bạo lực học đường.
- Tăng cường sinh hoạt Đội.
- Kiểm tra chuyên môn.
- Tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện
- Đón kiểm tra, thanh tra của Phòng, Sở
- Dự  thi KHKT cấp huyện
 
Tháng
1/2018
- Tổ chức kiểm tra học kỳ I, KSCL cuối kỳ  theo đề và hướng dẫn của Phòng, Sở . Kết thúc học kỳ I trước 20/1/2018
- Tiến hành sơ kết học kỳ I và báo cáo định kỳ theo yêu cầu quản lý chuyên môn phòng trước 20/1/2018.
- Dự thi VDKTLM...và dạy học tích hợp cấp huyện
-  Tăng cường sinh hoạt chuyên mônTổ
- Đón kiểm tra, thanh tra của Phòng, Sở
- Tăng cường CSVC, cải tạo cảnh quan
 
 
 
 
 
Tháng 2/2018
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng 3-2.
- Nâng cao chất lượng dạy học
- Kiểm tra chuyên môn.
- Tăng cường hoạt động Đội
- Hội nghị hội CMHS lần 2   
- Đảm bảo nề nếp trước, trong, sau tết nguyên đán .  
 - Đón kiểm tra, thanh tra của Phòng, Sở
-  Đầu tư cải tạo , chăm sóc cảnh quan
 
Tháng 3/2018 - Tháng trọng tâm của học kỳ 2, nâng cao chất lượng dạy học
- Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- KSCL giữa kỳ 2 đề chung của phòng
- Kiểm tra, hoàn tất, bổ sung hồ sơ cho học sinh lớp 9 chuẩn bị xét Tốt nghiệp THCS.
-  Kiểm tra hồ sơ chuyên môn.
- Tăng cường CSVC, cải tạo cảnh quan
- Đón kiểm tra, thanh tra của Phòng, Sở
 
 
Tháng 4/2018 - Tháng trọng tâm của học kỳ 2, nâng cao chất lượng dạy học
-  Hoàn chỉnh công tác KĐCL
- Tổ chức cho học sinh 9 ôn tập tuyển sinh
- Bồi dưỡng đội tuyển HSG khối 6,7,8  tham gia thi ôlim píc văn hóa cấp huyện
- Kiểm tra chuyên môn.
- Đón kiểm tra, thanh tra của Phòng, Sở
- Rà soát đối chiếu các tiêu chuẩn theo quy định của trường đạt chuẩn quốc gia, bổ sung nếu có
 
Tháng 5/2018 - Tháng trọng tâm nâng cao chất lượng dạy học
- Tổ chức các hoạt động giáo dục chào mừng kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.
- Kiểm tra học kỳ II .  KSCL cuối năm đề chung của phòng
- Tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9.
- Kiểm tra hồ sơ lớp 9 . Xét công nhận TNTHCS trước 28/5 .
- Kết thúc HK II trước ngày 25/5/2018.
- Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2018.
- Báo cáo tổng kết năm học trước 26/5/2018
- Họp xét thi đua năm học 2017-2018, nộp hồ sơ thi đua trước ngày 25/05/2018.
- Tổng kết năm học và phát thưởng cho học sinh.
- Triển khai kế hoạch hè 2018, Ký bàn giao học sinh cho địa phương
- Hội nghị Hội CMHS lần 3.
 
 
Tháng 6/2018 - Trường hoàn thành việc ký học bạ, hồ sơ cuối năm trước 20/06/2018.
- Hướng dẫn cho học sinh lớp 9 dự thi tuyển sinh vào lớp 10 phổ thông công lập
- Khảo sát CSVC, xây dựng kế hoạch tu sửa, bổ sung CSVC cho năm học 2018-2019  trình các cấp .
 
    
                                                                                                                         Đức Thanh, ngày 11 tháng 9  năm 2017
    PHÒNG GDĐT PHÊ DUYỆT
          Q Trưởng Phòng
 
 
 
         Trịnh Hồng Mạnh
                                  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                
                                  Lê Hải Dương
 
 
 

Tác giả bài viết: Lê Hải Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn